Them cdn.baz.vn vao server bang VPSSIM thanh cong !